توضیحات کامل :

مجموعه تست آمار و احتمال مهندسی رشته پلیمر مجموعه تست  
آنالیز ترکیبی :
1- به کمک اعداد 9 ، 8 ، 6 ، 5 ، 3 ، 0 چند عدد سه رقمی زوج میتوان نوشت؟
 45 (4 52 (3 60 (2 48 (1
2- به چند طریق میتوان 3 مرد و 3 زن را دور میز گرد بصورت یکی در میان قرار داد؟
 3!´3! (4 6! (3 4!´2! (2 3!´2! (1
3- چند عدد پنجرقمی با اعداد 4 ، 9 ، 8 ، 3 ، 3 میتوان نوشت؟
 60 (4 120 (3 32 (2 52 (1
4- در بسط
6
(8z + 4k)، ضریب جمله
2 4
z .k کدام است؟
 (1  æ
 
5- به چند طریق میتوان 7 نفر را به 2 دسته 2 تایی و 3 دسته یکی طوری قرار داد بهطوری که هر کدام در اتاقهای 3 تایی و
اتاقهای یکی قرار گیرند؟   
6- تعداد کل مسیرهایی که از A به B میرسیم کدام است؟
 70 (2 8 ! (1
 (4 4!´4! (3  
 
7- در بسط
4
(7x +2y - 5z) مجموع ضرائب کدام است؟
 16 (4 256 (3 64 (2 32 (1
8- یک گروه 18 نفری را در نظر بگیرید. اگرهر فرد بخواهد با افراد دیگردست بدهد به چند طریق دست دادن امکانپذیر
است؟
 153 (4 20! (3 100 (2 18! (1
9- از گروهی متشکل از 6 مرد و 4 زن شورایی مرکب از 3 مردو 3 زن بایستی تشکیل شود. این کار به چند طریق امکانپذیر
است اگر 2 نفراز زنها نخواهند با هم انتخاب شوند؟
 80 (4 o (3 6!´4! (2 6!-2! (1
 -10 نفر وزنهبردار در یک مسابقه شرکت دارند که 2 نفر امریکایی، 2 نفر روسی، 3 نفر چینـی و یـک نفـر کانـادایی اسـت.
چنانچه چین یک نفر وزنه بردار در سه نفر اول و 2 وزنهبردار در سـه نفـرآخـر داشـته باشـد نتـایج ممکـن بـه چنـد صـورت
خواهد بود؟

 1680 (4 9 (3 56 (2 270 (1

Pdfنوع فایل:

سایز: 646kb

 تعداد صفحه:57